Medlite C6. JDT2011 (Na, Cho, Lee) C6 vs DDD Melasma.